استاندارد اتصال شیلنگ فلنچ دار

استاندارد اتصال شیلنگ فلنچ دار 12151-3

استاندارد اتصال شیلنگ فلنچ دار | ISO 12151-3

فلنچ CODE: 6162-1-2 -3000 /6000 PSI SAE:

 

اطلاعات فنی SAE فلنچ شیلنگ اتصالات کد 61 و کد 62

فشار کار برای اندازه فلنچ 

فلنچ شیلنگ اتصالات کد 61 و کد 62

 

اندازه و شکل حلقه O-ring برای کد SAE 61 3000 psi

حلقه O-ring برای کد SAE 61 3000 psi

 

پایه فلنج و حلقه O-ring برای کد SAE 62 6000 psi

حلقه O-ring برای کد SAE 61 3000 psi

 

پایه فلنج O-ring for Caterpillar (اصلاح شده از استاندارد 2 / ISO 6162-1)

پایه فلنج O-ring for Caterpillar