استاندارد شیلنگ های SAE

استاندارد شیلنگ های SAE

استاندارهای SAE

این استاندارد شیلنگ به عنوان محبوب ترین معیار در حوزه هیدرولیک های صنعتی امروزی عمل می کند به طور خاص، J517 مجموعه ای از دستورالعمل ها و تعاریف است که در مورد سری شیلنگ های SAE 100R اعمال می شود. در حال حاضر 16 نوع شیلنگ وجود دارد و آنها را با عناوین و کدهای 100R1 تا 100R16 مشخص می نمایند. هر یک از سبک ها باید مجموعه ای از خصوصیات بعدی و عملکرد را مطابق با SAE ارائه دهند.

 

استاندارد شیلنگ های SAE

استاندارد شیلنگ های SAE